I.16 - Glaube nicht, was die Leute über andere sagen, denn das sind meist nur Aussagen der Sympathie oder Antipathie von einem Menschen zu einem anderen. Diese Aussagen liefern dir mehr Information über den, der sie macht, als über den, über den geredet wird.

I.16 - älä usko, mitä ihmiset sanovat toisista ihmisistä, sillä ne ovat enimmäkseen sympatian tai antipatian lausuntoja toiselta ihmiseltä toiselle. Nämä lausunnot tuovat sinulle enemmän tietoa siitä henkilöstä, joka sen sanoo, kuin siitä, josta hän puhuu.

I.17 - Glaube es nicht, wenn jemand dich lobt. Mit groβ er Wahrscheinlichkeit wird derselbe Mensch dich später tadeln, sobald er glaubt, bei dir etwas entdeckt zu haben, was der Vorstellung widerspricht, die er sich von dir gemacht hat, auch wenn das vielleicht gerade deine Stärken sind.

I.17 - älä usko, kun joku kehuu tai ylistää sinua. Suurella todennäköisyydellä tämä sama henkilö moittii sinua myöhemmin, heti kun hän uskoo löytäneensä sinusta jotain, joka on ristiriidassa sen suhteen mitä hän sinusta kuvitteli, riippumatta siitä, vaikka se olisikin juuri yksi vahvuuksistasi.

I.18 - Glaube es nicht, wenn jemand dich tadelt. Dieser Mensch versteht dich noch nicht oder versucht, dich absichtlich zu verunsichern. Nimm seine Aussage ernst (nicht die unwissende Person), und denke nach, was an diesem Tadel zutreffen kann.

I.18 - älä usko, kun henkilö moittii sinua. Hän ei toki vielä ymmärrä sinua tai yrittää tahallisesti saada sinut epävarmaksi. Ota hänen lausuntonsa vakavasti (älä epätietoista ihmistä) ja ajattele, mikä tässä moitteessa voisi pitää paikkaansa.

I.19 - Glaube nicht an das Versprechen eines Menschen. Glaube aber, daβ es seine wahre Absicht (und nicht mehr) ist, es zu halten.

I.19 - älä usko ihmisen lupauksiin. Usko kuitenkin, että hänen todellinen aikomuksensa on (mutta ei enää) pitää siitä kiinni.

I.20 - Daher versprich nichts. Du kannst aber statt dessen eine Absichtserklärung geben.

I.20 - Siksi älä lupaa mitään. Tämän sijasta voit ilmaista aikomuksen.

I.21 - Sei loyal mit deinen Absichtserklärungen, sonst wirst du dich dir selbst gegenüber nicht loyal fühlen. Das heiβ t, du wirst dich tot fühlen und das bei lebendigem Leibe.

I.21 - Ole lojaali aikomuksillesi, muutoin et tunne itseäsi lojaaliksi itseäsi kohtaan. Tämä tarkoittaa, että tuntisit itsesi kuolleeksi ja kuitenkin olisit vielä elävässä kehossa.

I.22 - Sei aber immer bereit, deine Absichten zu überprüfen und kritisch zu betrachten.... und nicht zuletzt: beständig dabei zu bleiben.

I.22 - Ole aina valmis tarkistamaan aikomuksesi ja tarkkailemaan niitä kriittisesti... eikä vähäisimpänä, pitäydy aina tässä.

I.23 - Versuche nicht, wahrhaftig mit anderen zu sein, sondern mit dir selbst. Dann ergibt sich die Wahrhaftigkeit im Umgang mit den anderen von Selbst.

I.23 - älä yritä olla vilpitön toisten kanssa vaan itsesi kanssa. Silloin vilpittömyys kanssakäymisissä toisten kanssa syntyy Itsestään.

I.24 – Glaube nicht an Gott, sprich aber mit “Ihm” (Dativ von “Es”). “Es” ist nicht ein Mensch, auch nicht “Etwas” Vorstellbares – du kannst nicht an etwas Unvorstellbares glauben, denn das hieße, an “Nichts” zu glauben.

I.24 - älä usko Jumalaan, mutta puhu Hänen (Sen) kanssa. Se ei ole ihminen, eikä mitään kuviteltavissa olevaa –et voi uskoa johonkin, mikä ei ole kuviteltavissa, sillä se olisi sama kuin et uskoisi mihinkään.

I.25 – Und wenn du Es etwas fragst, suche die Art und Weise, Seine Antwort zu empfangen.

I.25 – Ja kun kysyt Siltä jotakin, yritä jollakin tapaa ottaa vastaan Sen vastaus.

I.26 – Es antwortet nicht wie ein Mensch einem Menschen. Es antwortet von einer höheren Stufe aus als der, auf der du dich gerade befindest.

I.26 – Se ei vastaa kuin ihminen ihmiselle. Se vastaa korkeammalta tasolta kuin missä itse nyt olet.

I.27 - Daher sollst du deine Intelligenz (sprich Spiritualität) wie ein Gummiband nach oben ausdehnen.

I.27 - Siksi sinun pitäisi antaa älykkyytesi (lue henkisyytesi) laajentua ylöspäin kuin kuminauhan.

I.28 – Seine Antwort nicht zu verpassen, ist eine Herausforderung an deine Intelligenz und dein Bewußtsein.

I.28 – Se, ettei päästä hänen vastauksiaan käsistään, on haaste älykkyydellesi ja tietoisuudellesi.

I.29 – Glaube nicht an die Antwort, die du glaubst, empfangen zu haben. überprüfe sie, indem du jedesmal, aus der Zukunft diese “Antwort” rückwirkend betrachtest und mit den Ereignissen vergleichst, die sich zwischenzeitlich ergeben haben. Dann kannst du aus deiner Erfahrung lernen, welches tatsächlich Seine Antworten und welches lediglich menschliche Vorstellungen sind.

I.29 – älä usko vastaukseen, jonka uskot ottaneesi vastaan. Tarkista se, siten että tarkkailet tulevaisuudessa joka kerta tätä “vastausta” takautuvasti ja vertaat sitä tapahtumiin, jotka ovat tänä aikana seuranneet. Silloin voit oppia omasta kokemuksestasi, mitkä ovat todella Hänen vastauksiaan ja mitkä vain inhimillisiä kuvitelmia.

I.30 – Glaube nicht an Behauptungen über Gott, denn “Es” ist in unserer Sprache nicht zu vermitteln.

I.30 – älä usko väitteisiin Jumalasta, sillä ”Sitä” ei voida välittää meidän kielemme avulla.

I.31 – Behauptungen unseres Minds über “Es” in Worten sind wie Sackgassen: sie bringen dich zwar vorwärts, sei dir aber immer bewußt, daß sie Sackgassen sind. Glaube selbstverständlich auch nicht an diese Aussagen.

I.31 – Mielen väitteet ”Siitä” sanoilla ovat kuin umpikujia: ne vievät sinua kyllä eteenpäin, mutta ole aina tietoinen, että ne ovat umpikujia. äläkä tietenkään usko myöskään tähän lausuntoon.

I.32 – Indem du zweifelst, räumst du Unwahrheiten aus.

I.32 – Kun epäilet, siivoat valheet pois.

I.33 – Also, zweifle an diesen Zeilen, und filtere heraus, was für dich wahr sein kann.

I.33 – Epäile siis näitä lauseita ja suodata esiin ne, jotka voisivat olla totuuksia sinulle

I.34 – Das Paradoxe ist die Rhetorik des ins Menschliche übersetzten Göttlichen.

I.34 – Paradoksi on retoriikka, jossa Jumalallisuus on käännetty inhimillisyyteen.

I.35 – Die Götter sind unendlich unterschiedlich, sind aber Eins. Die Menschen wollen, daß alle Menschen gleich seien, sie sind aber unendlich divers.

I.35 – Jumalat ovat loputtoman erilaisia, mutta ovat kuitenkin vain yhdenlaisia. Ihmiset haluavat, että kaikki ihmiset olisivat samanlaisia, mutta ovatkin loputtoman erilaisia.

I.36 – Bei übertragungen des Göttlichen ins Menschliche ergeben sich Paradoxe.

I.36 – Käännöksissä Jumalallisuudesta inhimillisyyteen löytyy paradokseja.

I.37 – Dieses Mißlingen eines jeden übersetzungsversuchs macht dir bewußt, daß Gott nicht vom Mind (mit Denken und Verstand) zu erfassen ist.

I.37 – Nämä epäonnistumiset kaikissa käännösyrityksissä tekevät sinulle selväksi, että mieli (ajattelu ja ymmärrys) ei voi käsittää Jumalaa.

I.38 – Doch als Bewußtsein bist du schon im Gotteshaus. Sein Wohnzimmer ist dir immer noch einen Besuch wert.

I.38 – Toki tietoisuutena olet jo Jumalan talossa. Hänen olohuoneensa olisi sinulle vielä vierailun arvoinen.

I.39 – Die Information über einen bestimmten Teil des Universums findet man in jedem anderen Teil des Universums. Es geht nur darum, die Information zu entnehmen. Und anschließend, sie aus unseren Vorstellungen (oder Einbildungen), die wir uns von diesem Aspekt des Universums gemacht hatten, herauszufiltrieren. Am Ende, sie zu interpretieren. Letztendlich, sie anzunehmen.

I.39 – Yhden tietyn osan tieto on löydettävissä jokaisesta muusta universumin osasta. Kyse on vain tämän tiedon vastaanottamisesta. Sen jälkeen sen suodattamisesta siitä, mitä olemme tästä universumin osasta kuvitelleet. Lopussa, sen tulkitsemista. Lopuksi, sen omaksumista.


... [jatkaa]


Toivotamme tervetulleeksi parannusta etsiviä erittyisesti kun heillä on syöpää, diabetesta, pelkoja/angstia tai kun he ovat sokeita, sekä ihmisiä heidän henkisellä tiellä jotka ovat kiinnostuneita omasta henkisestä kehityksestä ja he jotka etsivät jumalallisen-rakkauden.

_______________________


Tiedot

Selfsatsang   |

Mistä on kyse Selbst-Satsangeissa?   |

"Muutosprosessi"   |

Invitation to the Spiritual-Healers   |

Transformation's process  |

Esimerkkejä  |

Lanzarote 2011  |

Spontanheilung (DE)  |

Kirjassa "Parantumisihmeistä"   | on esitetty 179 esimerkkiä Spontaani-Parantumisesta kautta Itse-Parannus, harjoitettuna Pablo Andrésin avulla. Nämä ovat vain kirjeitä itseParannus istuntoihin osallistujilta: Nämä ovat kokeellisia tuloksia, ei teorioita tästä kirjasta. Kirja Parantumisihmeistä Siitä huolimatta, esimerkit puhuvat puolestaan: Ne osoittavat, kuinka tärkeä on tämä hengellinen työ, kuinka tarpeellista sitä on levittää niin monelle ihmiselle kuin mahdollista ja rohkaista tutustumaan samanlaisiin Itse-Parannus -Kokemuksiin. Tässä on joitakin esimerkkejä jotka on otettu satunnaisesti kirjasta... [lue lisää]

CREDO 2012 (German)   |

CREDO 2005 (German / Finnish)   |
Erään henkisen parantumisen tukijan Credo Monet tuntevat ja arvostavat Pabloa henkisen parantumisen tukijana, jonka avulla he voivat kokea parantumista ja henkistä kehitystä. Ja se, joka on kokenut hänen parantumis-satsangeja, kysyy jossain vaiheessa itseltään, mitäköhän mahtaa olla kaiken perustalla, mitä itse parantumisen tukija mahtaa kokea — mitä tarkoittaa olla henkisen parantumisen tukija.
Sen vastauksen Pablo antaa tässä ohuessa kirjasessa, joka ilmestyy saksaksi ja suomeksi. Osoitettuna itse, joka on itse henkisen parantumisen tukijaksi tulemisen tiellä ja jonka kanssa lukijat voivat samastua, selittää Pablo hänen Credossaan henkisen parantumisen tukemisen perusteet neljässä kappaleessa, jossa kussakin 108 lausuntoa muistuttaen sutria.
Kuten jokaisessa Credossa, tieto on vain näiden lausuntojen pienenpieni näkökulma, verrattavissa siitepölyyn syvän järven pinnassa. Se, joka suostuu vastaanottamaan näiden lauseiden luomis-runollisen kielen, meditoi niitä ja ottaa ne sisinpäänsä, löytää niistä monen tasoista viisautta, kauneutta ja totuutta.
Tällä tavoin haluaa ehkä lukea vain yksi tai kaksi lausuntoa päivittäin, mutta huomaa siinä, että niiden koko runsaus paljastuu vain näin vähitellen avautuneelle tietoisuudelle.

yhteyden jumalalliseen rakkauteen

Kun ihminen saa kokea suurimman onnen, ts. yhteyden jumalalliseen rakkauteen, hänessä tapahtuu muutos. Häneen virtaava valo tuo mukanaan turvallisuutta, rauhaa ja rakkautta. Kyyneleet voivat alkaa valua silmistä ja keho värähdellä.
Niin kuin munankuori murtuu kananpojan kuoriutuessa, samoin tämä valo murtaa egon kuoren.
Ihmisen persoonallisuus alkaa muuntua. Hän jatkaa elämäänsä ihmisenä maan päällä, mutta nyt hänen tietoisuutensa on "taivaassa".
Hän alkaa ymmärtää kasteen merkityksen, jonka hän on saanut tässä yhteydessä kokea. Tästä hetkestä alkaen häntä kiinnostaa vain jumalallinen rakkaus. Hänen tietoisuutensa ja rukouksensa ovat suuntautuneet jumalalliseen rakkauteen. Hän ei seuraa enää itsekkäitä päämääriä. Hänen suurin toiveensa on päästä yhteyteen jumalallisen rakkauden kanssa ja auttaa myös muita ihmisiä pääsemään siihen. Hän kehittää tällöin parantamistietoisuuden, jonka päämääränä ei ole parantaminen perinteisessä henkiparantamisen mielessä.
Hänen jumalalliseen rakkauteen laajentunut tietoisuutensa vaikuttaa parantavasti. Tässä tietoisuuden kentässä oleminen ja jumalallisen rakkauden kokeminen saavat aikaan spontaanin parantumisen.
- Pablo Andrés.Self.Satsang@gmail.com
040-1950108

Flag Counter
Flag Counter
21.0.2016 Flag Counter